✈DARMOWA DOSTAWA W EUROPIE DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 30€

Kaio-Dia zasady postępowania

KAIO-DIA oferuje bezpieczne i zdrowe warunki pracy, stosuje uczciwe praktyki zatrudniania, traktuje swoich pracowników z godnością i szacunkiem oraz przestrzega praktyk produkcyjnych przyjaznych dla środowiska. Kodeks zawiera najlepsze międzynarodowe praktyki w obszarach prawa pracy i praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, wpływu na środowisko, etyki i zaangażowania kierownictwa.

1. Stosowanie prawa

KAIO-DIA i jej zakłady produkcyjne są w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi krajowymi, prowincjonalnymi lub lokalnymi przepisami i regulacjami, w tym między innymi dotyczącymi pracy i zatrudnienia, imigracji, zdrowia i bezpieczeństwa, własności intelektualnej, korupcji i środowiska.

2. Zasady pracy

KAIO-DIA prowadzi politykę zerowej tolerancji dla siły najemnej, handlu ludźmi, niewolnictwa lub pracy dzieci.

3. Godziny pracy

KAIO-DIA ogranicza dzień pracy do 8 godzin. Wszystkie nadgodziny są odpowiednio płatne.

4. Polityka zatrudniania

Kaio-Dia dokładnie weryfikuje wiek pracownika i prawo do pracy w kraju przed zatrudnieniem. Wszystkie warunki zatrudnienia opierają się na zdolności i chęci danej osoby do wykonywania pracy.

5. Wynagrodzenie

KAIO-DIA wynagradza wszystkich pracowników uczciwymi zarobkami, premiami za nadgodziny i świadczeniami, które spełniają lub przekraczają standardy wymagane przez prawo.

6. Wolność i stowarzyszenia

Pracownicy fizyczni mają prawo wstępować do stowarzyszeń i związków zawodowych.

7. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo

KAIO-DIA zapewnia swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, wyposażone w odpowiednie środki, systemy i sprzęt przeciwpożarowy i bezpieczeństwa życia; jest wolny od szkodliwych zanieczyszczeń, materiałów toksycznych i odpadów; posiada środki zapobiegające wypadkom i urazom w pracy; oraz posiada odpowiednią gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne.

8. Środowisko

KAIO-DIA przestrzega lokalnych przepisów i praktyk dotyczących ochrony środowiska, w tym między innymi tych dotyczących utylizacji odpadów (właściwe przetwarzanie odpadów toksycznych i niebezpiecznych, segregacja, jeśli jest to uregulowane, itp.).

What are you looking for?

Twój wózek